6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. AYDINLATMA METNİ AMACI VE KAPSAMI :

MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş (MERSİS 0616030635600017) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almakta, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, işbirlikçilerimizin ve diğer 3. kişilerin kişisel verilerinin güveliğini önemsemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

İşbu ‘MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ’ , KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır. Aydınlatma Metni “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamakla birlikte şirketimizin ana politikası uyarınca özel nitelikli kişisel verileriniz kanunen  zorunlu olmadıkça ve özel izniniz bulunmadıkça  işlenmemektedir.

VERİ SORUMLUSU

ŞİRKET UNVANI     : MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş

ADRES                   : HACI EYÜPLÜ MAH. 3125 SOK NO 23 MERKEZEFENDİ DENİZLİ

 ( İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “MERCAN KİMYA ya da Firma” olarak anılacaktır. )

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ :

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, MERCAN KİMYA’nın  bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, gerekli olduğu taktirde bilgilendirileceğiniz yazılımlar, kamera çekimleri   ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, MERCAN KİMYA ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI :

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

KİMLİK: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. 

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Meslek bilgisi, Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Sgk Sicil No, 

İLETİŞİM: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. 

Telefon numarası, Mail adresi, Ev Adresi, ikametgah, Acil Durumda aranacak kişi bilgileri, 

ÖZLÜK: Bu veri kategorisi Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Yıllık İzin/Ücretsiz izin Formu, İşten Ayrılma Tarihi, İşten Ayrılma Sebebi, Disiplin Suçu Kaydı, Çalışanın iş yerine giriş çıkış saatleri, SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK İşten Çıkış Bildirgesi, SGK Tahakkuk Fişi, SGK Ödeme Dekontu, Meslek yeterlilik belgesi, Askerlik durumu, SGK Hizmet Dökümü, SGK Bildirim Kaydı, İşe Giriş Bildirgesi, İş Pozisyonu / Unvan, Bağlı Olduğu Bölüm, Ücret, Eğitim, Fotoğraf, Bordro, Geçmişte alınan ihtar ve cezalar, İş Grubu, Meslek Kodu, Yeni İş Pozisyonu / Unvan, Diploma, Mülakat Kaydı, Çalışan Adayı Bilgisi, İşten Ayrılma Sebebi, Sertifika ve Yetkinlik belgesi, Okul bilgisi, Özgeçmiş, 

MÜŞTERİ İŞLEM: Bu veri kategorisi ad, soyad, vergi no , mail adresi, müşteri talimatları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, genel alan ve ar-ge alan Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İŞLEM GÜVENLİĞİ: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, güvenlik anahtarları, kullanıcı adları gibi  işlem bilgisine yönelik veri türlerini ifade etmektedir.

FİNANS: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu Alacak Bakiyesi, Banka Hesap No, Maaş Ödeme Dekontu gibi veri grubudur. 

 

MESLEKİ DENEYİM: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi, Teknik Bilgi, Meslek Odası Sicili, Kurs - Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diplama Bilgisi gibi veri grubudur. 

PAZARLAMA: Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu Fotoğraf, Ehliyet Fotokopisi Ön Yüzü, Kimlik Fotokopisi Ön Yüzü gibi veri grubudur. SGK kayıt vb. resmi belgeler dışında gerekmedikçe tarafımızdan alınmamaktadır.

SAĞLIK BİLGİLERİ: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. 

Sigorta Bilgileri (Kurum tarafından yaptırılan Hayat - Sağlık Sigortaları), Sağlık Bilgileri, Engellik Bilgisi, Kan Grubu  ( Çalışanın özel nitelikli kişisel verileri olduğu görüşünde olduğumuz için bu bilgileri çalışandan hayat sigortası işlemleri yapılmayacak ise almamaktayız. Zorunlu hallerde ise genel olarak kısıtlı ve hayat sigortasının yapılmasına yetecek kadar veri almaktayız. )

DİĞER BİLGİLER: Bu veri kategorisi Kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Askerlik Bilgisi, 

EĞİTİM VERİSİ: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Diploma Bilgisi, Diploma Fotokopisi / Taraması.

 

 1. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ :

 

 • Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği.
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Firmamızın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ :

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve  orantılı olarak, gerektiği taktirde  ;

·  İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN İZİN VERDİĞİ KİŞİ/KURUM VE/VEYA KURULUŞLAR

·  ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİ, BANKALAR, SANDIKLAR, VAKIFLAR

·  HUKUKİ İŞLERİN TAKİBİ AMACIYLA AVUKATLAR VEYA AVUKATLIK ORTAKLIKLARI

·  FİNANS VE MUHASEBE İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA MALİ MÜŞAVİRLER

·  DOĞRUDAN/DOLAYLI YURTİÇİ/YURTDIŞI HİSSEDARLARIMIZ

·  BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ VE/VEYA İŞTİRAKLERİMİZ

·  GRUP ŞİRKETLERİMİZ

·  DENETÇİLER

·  DANIŞMANLAR

·  İŞ ORTAKLARI

·  YURT İÇİ/YURT DIŞI KURULUŞ ve iş ve işleyişin gerektirdiği sair kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 1. VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ :

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; MERCAN KİMYA ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. MERCAN KİMYA olarak amacımız verilerinizi en kısa süre saklamaktır. Ancak sizin de hukuki yararlarınızı korumak amacıyla kişisel verilerinizi kanuni sürelere riayet ederek ve gerekli önlemleri azami ölçüde alarak saklamaktayız. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda MERCAN KİMYA uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir;

 

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA  SÜRESİ

PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI VE SAİR İLGİLİ BELGELER

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL 

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

KAMERA KAYDI

( ŞİRKET BİNASINA GİRİŞ ÇIKIŞIN KONTROL ALTINDA TUTULMASI )

KAYIT TARİHİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 6 AY

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANLAMASI

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL 

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

MAAŞ ÖDEMELERİ

İŞTEN AYRILMASINI YA DA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL 

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

FİNANSAL KAYITLARIN TUTULMASI

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN 10 YIL

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLUNAN KURUM/FİRMALAR İLE ŞİRKET ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİNİN YÜRÜTÜMÜNE DAİR KİMLİK BİLGİSİ,GEREKLİ FİNANSAL BİLGİLER

HİZMET NEVİNE GÖRE  HİZMET İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNDEN İTİBAREN 5-10 YIL

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

FAALİYETİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

DONANIMA VE YAZILIMA ERİŞİM SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

3 YIL

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI VE İFASI FAALİYETİ

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

FAALİYETİN SONA ERMESİNİ TAKİBEN 10 YIL

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

LOG KAYIT TAKİP SİSTEMLERİ

10 YIL

SAKLAMA SÜRESİNİN BİTİMİNİ TAKİP EDEN İLK PERİYODİK İMHA SÜRESİNDE

Bu süreler dışında yönetmeliğin 11. maddesi gereğince MERCAN KİMYA periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir.

Buna göre MERCAN KİMYA nezdinde her yıl Haziran ve Ocak  aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilecektir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI :

Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı,

KVKK kapsamında veri sorumlusu olan MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş ‘ye başvurarak da kullanabilirsiniz: ( VERİ İRTİBAT KİŞİSİ : HASİBE ÇELİKKOL   )

( ADRES: HACI EYÜPLÜ MAH. 3125 SOK NO 23 MERKEZEFENDİ DENİZLİ )

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI :

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMASI :

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle yine www.mercankimya.com.tr adresinde mevcut Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. ’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Bu konuda kapsamlı düzenleme MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yapılmıştır. 

İlgili kişi;

 • www.mercankimya.com.tr adresinde bulunan KİŞİSEL VERİ BAŞVURU VE YANIT FORMUnu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile HACI EYÜPLÜ MAH. 3125 SOK NO 23 MERKEZEFENDİ DENİZLİ adresine iletilmesi veya şahsen başvuru yapması ile,
 •   www.mercankimya.com.tr adresinde bulunan KİŞİSEL VERİ BAŞVURU VE YANIT FORMUnun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun mercan@mercankimya.com.tr ya da mercankimya@hs01.kep.tr  mail adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. ’ne daha önce bildirilen ve MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. ’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla mercan@mercankimya.com.tr ya da mercankimya@hs01.kep.tr  mail adresine başvuru yapılması ile veri sorumlusuna başvurabilir.
 • Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. ‘ye iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Açıklamalar ve Dökümanlar:

MERCAN KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.